2nd April 2024 - Webinar "Training and coaching for innovation and entrepreneurship skills of displaced and refugee academics"

Date: 02/04/2024, 13:00-15:00 (Central European Time)
Duration: 2h
Organiser: University of Ljubljana, Slovenia
Language: English

What is the webinar about?

The academic education often falls short to train students or researchers with regards to innovation processes, innovation management, intellectual property rights, exploitation activities or entrepreneurship. Even more so, even if covered to some degree, these are contents that are more likely to be cut out in times of crisis. This webinar provides basic knowledge and competences in these areas. Moreover, these will be related specifically to refugee or displaced researchers, where the formal status gives rise to different legal bases and arrangements, depending on the host institutions and the national regulations. This includes important considerations both on the legal side such as ownership of IP as well as on the support side, which most often is organised through local or regional support structures and networks, oftentimes with strict regulations for eligibility.

The basic training will thus include the following points:

  1. Basics of innovation and inventions,
  2. Intellectual property rights and their protection, incl. copyright and patents,
  3. Innovation processes, Open innovation, Impact canvas
  4. Concepts of Industry 4.0 and 5.0
  5. Specific considerations for refugees and displaced academics.

Invited speakers:

  • Peter Alešnik, Head of OU for strengthening innovation and entrepreneurial culture
  • Sebastian Dahle, Assistant professor, University of Ljubljana

How to join?

Please register here: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtfu2oqDwtE9Dx9Ti_lDdzDLVbClWLqicf
 

Who is it for?

The webinar is intended for refugee researchers, who want to learn more about the basics of innovation and invention in academia. This includes basics of Intellectual property rights and their protection, incl. copyright and patents; Innovation processes, Open innovation, Impact canvass; as well as Concepts of Industry 4.0 and 5.0. Further, we look into specific conditions, limitations and opportunities depending on the formal status of the displaced or refugee academic.
What is the AGILE project?
This webinar is an activity of the AGILE project 2022-1-FR01-KA220-HED-000087334.
AGILE aims to enhance higher education institutions’ inclusivity and resilience in the face of ongoing refugee crises. The AGILE project aspires to foster academia-society cooperation to build resilience and sustainability mechanisms that are deemed indispensable in contemporary multicultural European societies.. AGILE is a project funded under the Erasmus+ Programme Key Action 2: Cooperation partnerships in higher education action.


Дата та час проведення: 02/04/2024, 14:00-16:00 (за Києвом) Тривалість: 2 год Організатор: Люблянський університет, Словенія
Про що вебінар?
Студентам та дослідникам часто не вистачає академічної освіти, коли мова йде про інноваційні процеси, управління інноваціями, право інтелектуальної власності, експлуатаційні процеси або підприємництво. Більше того, навіть якщо певні академічні знання є, їх, швидше за все, недостатньо в часи війни. Цей вебінар надає базові знання та навички в цих сферах, які будуть особливо корисні дослідникам-біженцям або переміщеним особам, у випадку яких формальний статус стає основою для правових відносин та офіційних домовленостей залежно від приймаючих установ і національних нормативних актів. Це включає як легальну сторону питання, як-от право власності на інтелектуальну власність, та просто підтримку, яка найчастіше організовується через місцеві або регіональні структури та спільноти, часто із суворими вимогами до кандидатів.
Отже, в рамках тренінгу обговорюватимуться наступні питання: 1. Основи раціоналізаторства та винахідництва, 2. Права інтелектуальної власності та їх захист, включаючи авторське право та патенти 3. Інноваційні процеси, відкриті інновації, Полотно впливу 4. Концепції Індустрії 4.0 і 5.0 5. Конкретні ідеї для біженців і переміщених науковців.
Запрошені спікери:
1. Петер Алешнік, Голова НУ зі зміцнення інноваційної та підприємницької культури
2. Себастьян Дале, доцент, Люблянський університет
Модератор: Катерина Бойченко, к.е.н., дослідниця Web2Learn.
Як долучитися?
Будь ласка, зареєструйтесь тут: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtfu2oqDwtE9Dx9Ti_lDdzDLVbClWLqicf
Для кого призначений вебінар?
Вебінар призначений для дослідників-біженців, які хочуть дізнатися більше про основи інновацій та винахідництва в академічних колах. Це включає основи прав інтелектуальної власності та їх захисту, включаючи авторське право та патенти; інноваційні процеси, відкриті інновації, опитування; а також Концепції Індустрії 4.0 і 5.0. Крім того, ми розглядаємо конкретні умови, вимоги та можливості залежно від формального статусу переміщеного вченого чи біженця.
В чому особливість проєкту AGILE?
Вебінар проводиться в межах проєкту AGILE 2022-1-FR01-KA220-HED-000087334.
AGILE спрямований на посилення інклюзивності та стійкості вищих навчальних закладів перед обличчям поточних викликів, пов’язаних з біженцями. Проєкт AGILE має на меті сприяння співпраці між академічними колами та суспільством для побудови механізмів стійкості та стабільності, які вважаються необхідними в сучасних мультикультурних європейських суспільствах. AGILE - проєкт, що фінансується в рамках Erasmus+ Ka2: Співпраця партнерств у сфері вищої освіти.